Politika privatnosti Find Loyalty Mobilne Aplikacije

Izjava o privatnosti

Kompanija Simula d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu Simula), Čika Stevina 10, Novi Sad, matični broj: 21249939, PIB: 109827697, je vlasnik i izdavalac Find Loyalty Mobilne Aplikacije na Android i iOS mobilnim platformama (u daljem tekstu Find Loyalty Aplikacije) kao i KodKućeSam WEB Portala https://www.kodkucesam.com/ (u daljem tekstu KodKućeSam WEB Portal).

Sa ovom izjavom o privatnosti Simula obaveštava svoje klijente, dobavljače ili osobe koje su na drugi način uključene u obradu ličnih podataka koje Simula obavlja u toku aktivnosti navedenih u ovoj izjavi o privatnosti. Simula je odgovorna za sadržaj Time Tracking at School Aplikacija i obradu ličnih podataka u vezi sa tim, ukoliko se drugi predstavnik izričito ne poziva na to.

Privatnost korisnika Find Loyalty Aplikacije je od posebnog značaja za kompaniju Simula. Kompanija Simula je posvećena poštovanju Vaše privatnosti i poverljivosti Vaših podataka.

Find Loyalty Aplikacija i KodKućeSam WEB Portal

Simula upravlja Find Loyalty Aplikacijom koja korisnicima nudi mogućnost evidentiranja ostanka kod kuće za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji. Izjavu o privatnosti i uslove korišćenja Find Loyalty Mobilne Aplikacije i KodKućeSam WEB Portala od strane korisnika i obrade podataka u vezi sa tim možete pronaći na sledećem linku https://kodkucesam.com/uslovi-koriscenja

Lične podatke koje nam klijenti stavljaju na raspolaganje u vezi sa korišćenjem Find Loyalty Aplikacije i KodKućeSam WEB Portala (kao što su e-mail adrese, GPS podaci u definisanom vremenskom periodu i sl.) koristi Simula za implementaciju Find Loyalty Aplikacija Servisa koji isporučuje putem Find Loyalty Aplikacije i KodKućeSam WEB Portala.

Korisnik Find Loyalty Aplikacije (u daljem tekstu Korisnik) korišćenjem ili pristupanjem Find Loyalty Aplikacijama pristaje da svojevoljno, bez prinude, pretnje zablude i bilo koje mane volje, na Politiku privatnosti Find Loyalty Mobilne Aplikacije (u daljem tekstu Politika privatnosti).

Kompanija Simula ima pravo da prikuplja, koristi, obrađuje sve podatke koji se prikupljaju u okviru Find Loyalty Aplikacije (kao što su e-mail adrese, GPS podaci u definisanom vremenskom periodu i sl.) koji predstavljaju sastavni deo Politike privatnosti. Kompanija Simula se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012 – odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti isključivo za potrebe Find Loyalty Servisa i Korisnika, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnik može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan da nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.

Kompanija Simula podleže prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrši obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Vrste podataka o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koji se prikupljaju: pol, ime i prezime Korisnika, broj telefona Korisnika, e-mail adresa, država, grad, adresa, datum rođenja.

Ne prikupljamo naročito osetljive podatke o ličnosti.

Svrha obrade

Podaci se prikupljaju i obrađuju za potrebe krajnjih korisnika Find Loyalty Platforme i pružanja usluge evidencije ostanka kod kuće za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Način prikupljanja i čuvanja podataka

Prikupljanje podataka se radi preko Find Loyalty Mobilne Aplikacije i to na sledeći način:

Putem Mobilne aplikacije preko koje se GPS podaci prikupljaju u definisanom vremenskom periodu radi potvrde da se korisnik u definisanom vremenskom periodu zaista nalazi na kućnoj adresi. Mobilnu aplikaciju mogu da koriste samo registrovani korisnici. Svi podaci se čuvaju u elektronskom obliku u sigurnom okruženju i u skladu sa najvišim industrijskim standardima koji se odnose na pristup podacima. Podacima mogu da pristupe samo krajnji korisnici, odnosno Korisnici preko svojih mobilnih aplikacija (personalizovane podatke).

Rok čuvanja i upotrebe podataka

Čuvaju se samo u periodu korišćenja Find Loyalty Aplikacija.

Preduzete mere zaštite

Svi podaci koji su implementirani se štite u skladu sa industrijskim standardom i korišćenjem tehnologije za autentifikaciju i autorizaciju pristupa. Svi servisi baza podataka, odnosno aplikativnih servera koriste isključivo integrisani model autentifikacije i autorizacije kao najviši nivo bezbednosti pristupa podacima i servisima. Ujedno sama infrastruktura podržava sve najvažnije industrijske standarde u oblasti bezbednosti podataka.

Sigurnost podataka

Zaštita ličnih podataka vrši se primenom odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera. Ove mere uključuju naročito zaštitu od neovlašćenog, nezakonitog ili slučajnog pristupa, obrade, gubitka, korišćenja i manipulacije.

Bez obzira na napore da se kontinuirano održava adekvatno visok standard brige, ne može se isključiti da informacije koje otkrijete preko nas putem interneta su posmatrane i korišćene od strane drugih osoba.

Imajte na umu da mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost bilo koje vrste za otkrivanje informacija nastalih kao posledica grešaka tokom prenosa podataka koje nisu izazvane od strane nas i/ili neovlašćenog pristupa od strane trećih strana (npr. hakerski napad na e-mail ili telefon, presretanje faksova).

Zalažemo se da osiguramo da se curenje podataka ranije prepozna i da se, ako je primenljivo, po potrebi prijave našim korisnicima, kao i nadležnom nadzornom organu, pozivajući se na odgovarajuće pogođene kategorije podataka.

Korisnik je saglasan da kompanija Simula sve podatke koji se nalaze u okviru Find Loyalty Aplikacija, a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prikupljenih podataka i dostavljanja sadržaja putem KodKućeSam WEB Portala i Find Loyalty Aplikacija, odnosno omogućavanja dodatnih servisa Korisnicima Find Loyalty Aplikacija i KodKućeSam WEB Portala.

Korisnik će prilikom instaliranja svake nove verzije Find Loyalty Aplikacije dobiti jasne informacije o potrebnim pravima i saglasnostima na korišćenje mobilnog telefona, odnosno pripadajućih delova telefona (GPS senzor i sl.) koji se moraju eksplicitno prihvatiti od strane Korisnika.

Korisnik u svakom trenutku može putem Find Loyalty Aplikacije, odnosno putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru Find Loyalty Aplikacije.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa politikom zaštite podataka Simule, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme koristeći data-protection@findloyalty.biz

Ova Pravila privatnosti stupaju na snagu 01.04.2020. godine i važiće do donošenja novih.